REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

DOSTĘPNEGO NA STRONIE FITFORMA.GYMMANAGER.COM.PL

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Sklep dostępny na stronie fitforma.gymmanager.com.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.       Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep dostępny w Panelu Klienta na stronie fitforma.gymmanager.com.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3.       Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu dostępnego na stronie fitforma.gymmanager.com.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

4.1.    Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

4.2.    Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

4.3.    Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),

4.4.    Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1.       FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej fitforma.gymmanager.com.pl, umożliwiający utworzenie Konta.

2.       FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej fitforma.gymmanager.com.pl, umożliwiający złożenie Zamówienia Karnetu.

3.       FORMULARZ REZERWACJI - formularz dostępny na stronie internetowej fitforma.gymmanager.com.pl, umożliwiający dokonanie rezerwacji udziału w zajęciach prowadzonych w Klubie na podstawie Terminarza.

4.       KARNET - informacja stanowiąca zapis w elektronicznym systemie sprzedaży prowadzonym przez Sprzedawcę, umożliwiająca Klientowi korzystanie z usług Klubu w zakresie zgodnym z wniesioną przez Klienta opłatą.

5.       KLIENT – Usługobiorca będący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

6.       KLUB – klub Fit Forma prowadzony przez Sprzedawcę, właściwy do świadczenia zarezerwowanych usług, w tym wykonywanych na podstawie posiadanych przez Klientów Karnetów. Pełna lista Klubów dostępna jest na stronie www.fitforma.eu.

7.       KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8.       KONTO (PANEL KLIENTA) – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach oraz dokonanych rezerwacjach usług świadczonych w Klubach.

9.       PRODUKT – dostępny w Sklepie Karnet, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

10.   REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

11.   SKLEP - Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny w Panelu Klienta, działający pod adresem fitforma.gymmanager.com.pl.

12.   SPRZEDAWCA – Małgorzata Baranowska oraz Tomasz Kurowski wykonujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą „MEGA SOLAR” S.C. MAŁGORZATA BARANOWSKA, TOMASZ KUROWSKI, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Andrzeja Sacharowa 16, 92-525 Łódź, NIP: 7282321551, REGON: 472317122, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@fitforma.eu, numer telefonu: +48 42 673 45 37.

13.   TERMINARZ - Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca dostęp do rozkładu zajęć świadczonych przez Klub oraz ich rezerwację po przekierowaniu do Formularza Rezerwacji.

14.   UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

15.   USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

16.   USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

17.   USŁUGODAWCA - GYMMANAGER Sp. z o. o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000726714, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, NIP: 6751644184, REGON: 369938418, al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków, będąca dostawcą Usług Elektronicznych świadczonych poprzez stronę fitforma.gymmanager.com.pl.

18.   ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

1.       Sklep dostępny na stronie fitforma.gymmanager.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet, wyłącznie na rzecz Konsumentów.

2.       Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3.       Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

4.       Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

5.       Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

6.       Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień na stronie fitforma.gymmanager.com.pl – 24 godziny na dobę przez cały rok.

7.       W celu złożenia Zamówienia, Klient jest zobowiązany do rejestracji Konta na stronie fitforma.gymmanager.com.pl.

8.       Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

 

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.       Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 6 do 8.

2.       Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

3.       Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail. 

4.       Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera:

4.1.    potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

4.2.    formularz odstąpienia od umowy,

4.3.    niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.

5.       Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

6.       Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT).

 

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

1.       Klient jest zobowiązany do zapłaty za zamówione Produkty za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Przelewy24.pl). Operatorem płatności jest: PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068.

2.       W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

3.       Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży niezwłocznie w dniu jej zawarcia, po przekierowaniu na stronę płatności.

4.       Dostęp do Karnetu jest możliwy dopiero po jego opłaceniu.

 

§ 6

REKLAMACJA PRODUKTU

1.       Reklamacja z tytułu rękojmi.

1.1.    Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2.    Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fitforma.eu lub pisemnie na adres: ul. Andrzeja Sacharowa 16, 92-525 Łódź.

1.3.    W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

1.4.    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.

1.5.    W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

1.6.    Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu lub na innym trwałym nośniku.

 

§ 7

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.       Z zastrzeżeniem pkt 5 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2.       W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą.

3.       Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4.       Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia zawarcia umowy.

5.       Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:

5.1   o dostarczanie treści cyfrowych (Karnet), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,

5.2   w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

6.       Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

§ 8

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.       Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

1.1.    zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

1.2.    prowadzenie Konta (Panel Klienta),

1.3.    Terminarz,

1.4.    dokonywanie rezerwacji udziału w zajęciach prowadzonych w Klubie (Formularz Rezerwacji).

2.       Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3.       Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§ 9

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.       Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 8 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2.       Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

2.1.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta (Panel Klienta) zawierana jest na czas nieoznaczony.

2.2.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

2.3.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na rezerwacji udziału w zajęciach (Formularz Rezerwacji) zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dokonania rezerwacji albo zaprzestania jej dokonywania przez Usługobiorcę.

2.4.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Terminarza zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.

3.       Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym pouguje się Usługodawca:

3.1.    komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,

3.2.    dostęp do poczty elektronicznej,

3.3.    przeglądarka internetowa,

3.4.    włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4.       Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5.       Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6.       Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 10

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.       Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fitforma.eu.

2.       W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

3.       Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.

4.       Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

§ 11

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.       Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

1.1.    Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta).

1.2.    Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fitforma.eu.

1.3.    Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

1.4.    Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2.       Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

§ 12

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.       Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem fitforma.gymmanager.com.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Małgorzaty Baranowskiej oraz Tomasz Kurowskiego wykonujących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą „MEGA SOLAR” S.C. MAŁGORZATA BARANOWSKA, TOMASZ KUROWSKI, ul. Andrzeja Sacharowa 16, 92-525 Łódź, NIP: 7282321551, REGON: 472317122. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy lub Sprzedawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości stron dostępnych pod adresem firforma.eu oraz fitforma.gymmanager.com.pl, bez ich zgody.

2.       Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony fitforma.gymmanager.com.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

3.       Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu dostępnym na stronie fitforma.gymmanager.com.pl użyte są w celach informacyjnych.

 

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2.       W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3.       Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sprzedawcą, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

4.       Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

5.       Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6.       Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

 

DOSTĘPNEGO NA STRONIE FITFORMA.GYMMANAGER.COM.PL  

 

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego  dostępnego w Panelu Klienta na stronie fitforma.gymmanager.com.pl jest „MEGA SOLAR” S.C. MAŁGORZATA BARANOWSKA, TOMASZ KUROWSKI, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Andrzeja Sacharowa 16, 92-525 Łódź, NIP: 7282321551, REGON: 472317122, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@fitforma.eu , numer telefonu: +48 42 673 45 37, zwana dalej „Administratorem" i będąca jednocześnie „Sprzedawcą”.

2.       Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

3.       Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego dostępnego w Panelu Klienta na stronie fitforma.gymmanager.com.pl.

 

§ 2

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1.       CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów Sklepu dostępnego na stronie fitforma.gymmanager.com.pl w przypadku:

a)       rejestracji Konta, w celu utworzenia indywidualnego Konta (Panel Klienta) i zarządzania tym Kontem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Sklepu),

b)      składania zamówienia w Sklepie, w celu wykonania umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy sprzedaży),

c)       zapisania się na zajęcia realizowane przez Administratora w Klubach będących jego własnością, w celu wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy).

2.       RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. W przypadku:

a)       Konta Klient podaje:

         Imię i nazwisko,

         Data urodzenia,

         PESEL,

         Login,

         Adres,

         Adres e-mail.

b)      Zamówienia Klient podaje:

         Imię i nazwisko,

         Data urodzenia,

         PESEL,

         Adres,

         Adres e-mail,

         Numer telefonu,

3.       OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe Klientów przechowywane są przez Administratora:

a)       w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

b)      w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

4.       Podczas korzystania ze Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

5.       Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile Klient wyraził stosowną zgodę.

6.       Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

7.       Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

8.       Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile Klient wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

9.       Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a)       przetwarzane zgodnie z prawem,

b)      zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c)       merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

§ 3

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

1.       Dane osobowe Klientów przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu, w szczególności GYMMANAGER Sp. z o. o., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000726714, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, NIP: 6751644184, REGON: 369938418, al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków, będącej dostawcą Usług Elektronicznych świadczonych poprzez stronę fitforma.gymmanager.com.pl. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

2.       Dane osobowe Klientów są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

 

§ 4

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1.       Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2.       Podstawy prawne żądania Klienta:

a)       Dostęp do danych – art. 15 RODO.

b)      Sprostowanie danych – art. 16 RODO.

c)       Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.

d)      Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.

e)      Przeniesienie danych – art. 20 RODO.

f)        Sprzeciw – art. 21 RODO

g)       Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

3.       W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@fitforma.eu.

4.       W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

5.       W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 5

PLIKI "COOKIES"

1.       Strona Administratora używa plików „cookies”.

2.       Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej Sklepu. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

3.       W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.

a)       Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony).

b)      „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

4.       Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Klientów w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Klienta, typie strony, z jakiej Klient został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Klienta na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Klienta, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

5.       Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).

6.       Klient ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2.       Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3.       W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
REGULAMIN KLUBÓW FIT FORMA

1. DEFINICJE:

a) Członek Klubu-osoba korzystająca z usług oferowanych przez klub FIT FORMA.

b) Klub-lokalizacja wybrana przez Klienta przy zakupie Karnetu.

c) StrefaKlienta-strefa dostępna dla Klienta po zalogowaniu się do PANELU KLIENTA korzystając ze strony https://fitforma.gymmanager.com.plumożliwiająca dostęp do wszelkich informacji na temat członkostwa orazzakupionych usług, zakup usług, rezerwację zajęć.

d) Karnet-karnety dostępne w ofercie na recepcji klubów Fit Forma oraz w Strefie Klienta.


e) Zamrożenie Członkostwa-utrzymanie członkostwa w mocy (przedłużenie członkostwa), jednak uniemożliwiająca wstęp doKlubu; jednorazowo maksymalnie 30 dni za opłatą 30 zł, możliwe po wypełnieniu formularza, dostępnego na recepcji klubu, wskazując datę rozpoczęcia i zakończenia Zamrożenia lub w przypadku określonych karnetów ratalnych również w Strefie Klienta .


2. REGULAMIN:

1) CZŁONKOSTWO:


a) Status Członka Klubu, otrzymuje osoba, która jest pełnoletnia i zarejestruje się, podając poprawne dane osobowe w siedzibie Klubu lub poprzez Strefę Klienta, wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Obsługa Klubu może żądać okazania dokumentu tożsamości (np. dowód osobisty lub paszport), w celu prawidłowej identyfikacji Członka Klubu. Dla prawidłowego wykonywania Umowy niezbędne jest wskazanie przez Członka Klubu następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres do korespondencji, numer PESEL, adres email i numer telefonu.

b) Klient,który nie ukończył 18 roku życia zobowiązany jest do dostarczenia do Klubu wypełnionego przez Opiekuna prawnego i podpisanego oświadczenia o wyrażeniu przez niego zgody na zakup Karnetu lub Wejścia jednorazowego oraz o ponoszeniu przez niego odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone przez Klienta, który nie ukończył 18 roku życia.

c) Członek Klubu przy pierwszej wizycie w Klubie pozostawia odcisk palca (system wyznaczacharakterystyczne punkty linii papilarnych, łączy je liniami i tym sposobem tworzy mapę odcisku palca, następnie system łączy osobę zarejestrowaną z danym odciskiem palca przy czym system nie jest w stanie odwrócić procesu zapisu, aby ponownie uzyskać odcisk palca, system zapamiętuje jedynie obraz, nie realny odcisk; system binarny nie pozwala na użycie danych przez niepowołane osoby);

d) Członek Klubu nie otrzymuje fizycznie karnetu ani innej karty potwierdzającej przynależność do Klubu. Wstęp do Klubu umożliwia weryfikacja odcisku palca poprzez przyłożenie palca do czytnika przy kołowrotach. System rozpoznaje zarejestrowane i opłacone członkostwo i umożliwia wstęp do Klubu, w ten sam sposób Członek Klubu opuszcza Klub.

e) Użyczanie lub jakakolwiek inna forma przekazania karnetu przez Członka Klubu innemu Członkowi Klubu lub osobie trzeciej jest zabroniona pod rygorem utraty aktywnego Członkostwa.


f) Członek Klubu może, w godzinach funkcjonowania Klubu, w sposób uzależniony od rodzaju posiadanego Karnetu, korzystaćz siłowni, zajęć fitness w godzinach otwarcia Klubu.

g) Cennik dostępnych usług dostępny jest na recepcji Klubu oraz w Strefie Klienta. Zakup Karnetu lub Wejścia jednorazowego lub uiszczenie innych opłat, o których mowa w Regulaminie, następuje z góry w formach płatności przyjętych przez Klub.

h) Członek Klubu będący uczniem lub studentem do 26. roku życia jest uprawniony do zakupu karnetu YOUNG ACTIVE za okazaniem ważnej legitymacji, wyłącznie na recepcji Klubu;

i) Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

j) Członkostwo w Klubie rozpoczyna się z dniem zawarcia Umowy oraz uiszczenia opłaty za Karnet.

k) Karnety jednorazowe: OPEN, YOUNG, 3 MIESIĄCE, 6 MIESIĘCY, 12 MIESIĘCY, 2 TYGODNIE, MORNING ACTIVE nie wymagają regularnej opłatyCzłonkostwa po upływie ważności Karnetu, jednocześnie nie gwarantując niezmienności ceny po upływie ważności Karnetu przy kolejnym zakupie.

l) Karnety ratalne, powiązane z umową: ELASTYCZNY RATALNY oraz WYGODNA UMOWA, ważna z dodatkowym załącznikiem „Umowa na czas określony” muszą zostać opłacane w terminie zachowującym ciągłość Członkostwa, zgodnie z dostępnym harmonogramem rat, w celu zachowania niezmienności ceny przez okres obowiązywania Karnetu ratalnego. Dokonanie płatności za karnet ratalny powinno nastąpić w trakcie okresu obowiązywania karnetu lub w trakcie 14 dni od daty jego upływu. Karnet ratalny, po dokonaniu opłaty jest aktywny od dnia następnego po ostatnim dniu okresu obowiązywania ostatniego Karnetu.


W przypadku utraty członkostwa z powodu wypowiedzenia lub zerwania umowy Karnetu ELASTYCZNY RATALNY kolejny zakup tego Karnetu jest możliwy dopiero po 5 miesiącach od daty zakończenia ostatniego okresu obowiązywania Karnetu. W tym okresie Członek Klubu może zakupić wyłącznie karnety jednorazowe.

Karnet ELASTYCZNY RATALNY może zostać wypowiedziany z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, poprzez dostarczenie wypowiedzenia na recepcję Klubu lub drogą mailową klubowicz@fitforma.eu.

Za zerwanie bez zachowania miesięcznego okresu wypowiedzenia Karnetu ELASTYCZNY RATALNY Klubowicz jest zobowiązany zapłacić karę umowną w wysokości 50 zł.

m) Zawieszenia Karnetu można dokonać wyłącznie w trakcie okresu obowiązywania Karnetu.

n) Uprawnienia wynikające z zakupionego Karnetu mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby.

o) Klub zastrzega sobie możliwość pozbawienia Członka Klubu prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji podania nieprawdziwych danych personalnych oraz kontaktowych. W powyższej sytuacji nie przysługuje również Członkowi prawo do zwrotu niewykorzystanych środków z opłaconego członkostwa.

p) Po dokonaniu transakcji za karnet lub wejście jednorazowe oraz za każdy inny zakup w recepcji klubu pieniądze nie będą zwracane.1) KORZYSTANIE Z KLUBU:

a) Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Klubu oraz Regulaminów Szatni oraz Stref Klubu.

b) Członek Klubu może korzystać z oferty Klubu w dniach i godzinach jego otwarcia. Członek Klubu zobowiązany jest do opuszczenia strefy siłowni oraz udania się do szatni 15 minut przed zamknięciem Klubu.

c) Członek Klubu jest zobowiązany przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz używania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Członek Klubu ponosi odpowiedzialność materialną zacelowe uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń, sprzętu i pomieszczeń należących do Klubu.

d) Zabrania się poruszania się dzieci po strefie siłowni oraz sali fitness; niedopuszczalne jest przekraczanie granicy kołowrotów wraz z dziećmi.

e) Członek Klubu zobowiązuje się do utrzymania należytego porządku w Klubie oraz stosowania przyjętych norm kultury, powinien używać ręczników, nosić czyste obuwie zmienne, wycierać sprzęt po użyciu, odkładać sprzęt na miejsce po zakończonym treningu, nie pozostawiać rzeczy osobistych na terenie Klubu, nie używać wulgaryzmów, nie nosić znaków klubów sportowych. W przypadku niedostosowania się do wymienionych zasad, Obsługa Klubu może poprosić Członka Klubu o opuszczenie Klubu.

f) Bezwzględny zakaz korzystania z Klubu pod wpływem alkoholu bądź innych używek, jednocześnie zakaz spożywania ich na terenie Klubu-pod rygorem utraty Członkostwa;

g) Członkowie klubu ćwiczący na siłowni bądź na zajęciach grupowych, ponoszą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia, zarówno przed, jak i po treningach oraz użytkowaniu ze sprzętu dostępnego w Klubie. Każdy z członków zna swoje możliwości fizyczne i sam odpowiada za wykonywane ćwiczenia. Wskazana jest również konsultacja lekarska przed podjęciem jakichkolwiek ćwiczeń lub przed korzystaniem zsauny;

h) Członek Klubu jest zobowiązany do pojedynczego korzystania z kołowrotów znajdujących się przy wejściu do Klubu, używając własnego odcisku palca. W przypadku nieprawidłowego używania kołowrotów oraz nadużyć z tym związanych, Klub może pozbawić Członka Klubu członkostwa;

i) Członek Klubu jest zobowiązany do przestrzegania zasad przeciwpożarowych, stosowania się do poleceń obsługi Klubu;

j) Na terenie Klubu Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia obuwia zmiennego oraz czystego stroju sportowego, natomiast na terenie szatni powinien korzystać z obuwia gumowego na podeszwie antypoślizgowej;

k) Członek Klubu powinien zostawić swoje rzeczy w szafce w Szatni Klubu. Obowiązuje zakaz wnoszenia dużych toreb sportowych na strefę Siłowni. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do posiadania własnej kłódki do szafki. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy w szafkach klubowych. Zakaz przechowywania rzeczy w szafkach, Klub po zamknięciu dnia deponuje rzeczy pozostawione w szafkach;

l) Zajęcia grupowe odbywają się od 5 osób uczestniczących. Na zajęcia obowiązują zapis-można zapisać się na jedne zajęcia w ciągu dnia, a liczba osób jest ograniczona. W przypadku spóźnienia miejsce przepada i może je zająć osoba z listy rezerwowej lub spoza listy. O ilości dodatkowych osób niezapisanych decyduje instruktor;m) Członkowie Klubu, którzy nie korzystają z zajęć grupowych odbywających się w strefie siłowni lub Sali fitness zobowiązani są do udostępnienia strefy oraz sprzętu uczestnikom zajęć według instrukcji obsługi klubu bądź instruktora.

n) Zabrania się prowadzenia na terenie Klubudziałalności zarobkowej pod postacią treningów personalnych bez podpisanej uprzednio umowy z Klubem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Obsługa Klubu ma prawo przerwać trening i poprosić o opuszczenie Klubu. W przypadku kilkukrotnego łamania punktu Regulaminu, Klub ma prawo pozbawić Członka Klubu Członkostwa ze skutkiem natychmiastowym.

o) Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie Klubu bez zgody Klubu.


1) INNE POSTANOWIENIA:

a) Klub Fit Forma ma prawo do czasowego nieświadczenia usług po wcześniejszym oświadczeniu i podaniu powodów oraz czasu wyłączenia świadczeń, w celu przeprowadzenia prac remontowych, konserwacji lub innych działań, mających na celu usprawnienie działania Klubu oraz podwyższenie jakości oferowanych usług;

b) Klub Fit Forma będzie nieczynny w dniach ustawowo wolnych od pracy i nie powoduje to wydłużenia aktywnego karnetu Członków Klubu;

c) Członek Klubu jest świadomy, że ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powinien wykupić we własnym zakresie oraz zrzeka się wszelkich roszczeń prawnych wobec Klubu;

d) Każdy członek Klubu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, w przypadku niestosowania się do jego zasad i rażących nadużyć, Klub Fit Forma ma prawo pozbawić Członka Klubu członkostwa z trybem natychmiastowym;

e) Regulamin może ulec zmianie. Aktualny Regulamin dostępny jest pod adresem www.fitforma.eu

f) Członek Klubu może zgłosić Reklamację na adres e-mail: biuro@fitforma.eu


Oświadczam, że zapoznałem/-ał się z REGULAMINEM KLUBU FIT FORMA i akceptuję warunki oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.

__________________________________________

Data i czytelny podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez klub Fit Forma w celach marketingowych, w tym także na otrzymywanie informacji handlowych przez klub Fit Forma w imieniu własnym lub na zlecenie jego partnerów biznesowych.

__________________________________________

Data i czytelny podpis

Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr133 poz.883), wyrażam zgodę na udostępnienie i przetwarzaniecyfrowego rejestru palcaprzez Mega Solar S.C. ul. Gorkiego 16, 92-542 Łódź TYLKO I WYŁĄCZNIE do celów administracyjnych, definiujących mnie jako członka klubu.

______________________________________

Data i czytelny podpis

_____________________________________

Data i podpis osoby przyjmującej REGULAMIN


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem Danych Osobowych Członków Klubu Fit Forma jest firma Mega Solar s.c. z siedzibą przy ul. Sacharowa 16 92-525 Łódź NIP 7282321551.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Administrator wskazuje dane kontaktowe właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniemdanych osobowych: biuro@fitforma.eu

3. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora:


-w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

-w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ,

-w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora –na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie Danych Osobowych.

4. W przypadku udzielenia przez Klienta, dobrowolnej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem działań marketingowych przez Administratora.

5. Dane osobowe gromadzone przez Klub w celu rejestracji Członka Klubu: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer telefonu, adres e-mail, skan biometryczny palca.

6. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w postaci danych biometrycznych, dane te będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art.6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu weryfikacji tożsamości Klienta oraz odnotowania wejścia do Klubu jako osoby uprawnionej.

7. Klub Fit Forma gromadzi dane osobowe w następujących celach:

A) aby realizować umowę z Klientem iświadczyć usługi Klientowi;

B) w celu realizacji przez Klub praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń;

C) aby wypełniać zobowiązania prawne, w tym zapobiegać czynom karalnym i je wykrywać.

1. Klient ma prawo do informacji, jakie dotyczące go dane osobowe zgromadził Klub Fit Forma.


Klient ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania: aktualizacji, przeniesienia lub ograniczenia danych osobowych. Klient ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych, „prawo do bycia zapomnianym”.

2. Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych Klienta innym podmiotom

3. W przypadku rezygnacji lub zażądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych możliwe jest, iż Klub Fit Forma nie będzie mógł dalej świadczyć usług Klientowi.

4. Podanie przez Klienta danych osobowych w celu rejestracji Członka Klubu jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania usług.

5. Klub Fit Forma jest monitorowany za pomocą kamer. Nadzorowanie orazrejestrowanie odbywa się ze względów bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu. Wejście na teren Klubu wiąże się z przetwarzaniemDanych Osobowych i jest dobrowolne.


…………………………………………………..
Umowa członkowska Klubu Fit Forma

zawarta w……………. w dniu…………………….pomiędzy


Małgorzatą Baranowską oraz Tomaszem Kurowskim prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą „MEGA SOLAR” S.C. MAŁGORZATA BARANOWSKA, TOMASZ KUROWSKI, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Andrzeja Sacharowa 16, 92-525 Łódź, NIP: 7282321551, REGON: 472317122, zwanymi dalej jako Klub

a

………..(imię i nazwisko)……………………….zam……………………………….........................

……………………PESEL………………………………zwany dalej jako „Klient


§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Klient zleca, a Klub zobowiązuje się do świadczenia usług polegających na umożliwieniu Klientowi korzystania z zajęć organizowanych w klubach fitness pod nazwą Fit Forma (Pełna lista Klubów dostępna jest na stronie www.fitforma.eu.) na zasadach określonych w Regulaminie Klubu stanowiącym integralną cześć umowy (dalej jako „Regulamin”)

 2. Klient zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie
  i do terminowego dokonywania opłat abonamentowych. Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

§ 2. Opłata członkowska

 1. Tytułem opłaty członkowskiej za usługi świadczone przez Klub na rzecz Klienta,
  o których mowa w § 1 ust. 2 umowy Klient zobowiązany jest do uiszczania na rzecz Klubu opłaty wynikającej z obowiązującego na dzień zawarcia Umowy cennika za każdy okres rozliczeniowy, który łącznie wynosi 12 miesięcy (dalej: opłata). Opłata uiszczana jest
  z góry za każdy okres rozliczeniowy.

 2. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc.

 3. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy. Kolejne okresy rozliczeniowe rozpoczynają się w dniu, który datą odpowiada dacie zawarcia umowy,
  a gdyby takiej daty w danym miesiącu nie było – w ostatnim dniu danego miesiąca.

 4. Płatność opłaty członkowskiej za świadczone przez Klub usługi następuje poprzez cykliczne obciążenie karty kredytowej lub karty debetowej Klienta przy wykorzystaniu systemu „Espago” (zgodnie z zasadami świadczenia usług przez Espago, dostępnymi pod adresem: https://www.espago.com), uprawniające Klub do obciążenia karty płatniczej Klienta, pełną należną kwotą z tytułu miesięcznej opłaty w danym okresie rozliczeniowym, przez cały okres członkostwa, bez konieczności każdorazowego zawiadomienia o tym fakcie Klienta.

 5. Klient zobowiązuje się do zapewnienia w danym miesiącu wystarczających środków
  na karcie pozwalających pokryć opłaty członkowskie. W przypadku, gdy w dniu wymagalności opłaty, nie będzie wystarczających środków na pokrycie należności
  za dany miesiąc, wówczas Klub podejmie kolejne próby obciążenia rachunku. Klub
  nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opłaty i prowizje nakładane przez bank, który prowadzi rachunek, z którego mają być realizowane płatności.

 6. Zgoda na cykliczne obciążenie karty płatniczej uprawnia Klub do obciążenia rachunku karty płatniczej Klienta pełną należną kwotą opłat w danym okresie rozliczeniowym oraz
  w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym obowiązywania umowy.

 7. Klient zobowiązany jest poinformować Klub oraz zmienić sposób realizacji płatności lub usługę w przypadkach:

 1. wycofania w swoim banku zgody na obciążanie karty,

 2. braku środków na rachunku bankowym niewystarczających na pokrycie pełnej opłaty,

 3. gdy rachunek Klienta został zamknięty,

 4. gdy Klient złożył w swoim banku dyspozycję odwołania niezrealizowanego polecenia zapłaty,

 5. zmienił dane w swoim banku, niezbędne do realizacji przez Klub polecenia obciążenia karty,

 6. Klub podjął 2 kolejne, nieudane próby obciążenia karty Klienta.

 1. Klient jest zobowiązany przed skorzystaniem z polecenia obciążenia karty do weryfikacji we własnym zakresie, czy karta Klienta obsługuje płatności rekurencyjne oraz jest zobowiązany do poinformowania swojego banku o anulowaniu polecenia obciążenia karty.

 2. W przypadku opóźnienia w płatności za dany okres rozliczeniowy Klub poinformuje Klienta o zaistniałej zaległości (telefonicznie, mailowo, osobiście, pisemnie lub poprzez Strefę Klienta) oraz umożliwi uregulowanie płatności. Po upływie 2 miesięcy
  od wyznaczonego terminu płatności nastąpi utrata członkostwa skutkująca rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym, a Klient jest obowiązany uregulować wszelkie zaległe opłaty oraz uiścić na rzecz Klubu kwotę w wysokości 60% sumy opłat, liczonych od ceny regularnej brutto karnetu, należnych proporcjonalnie za okres od dnia rozwiązania Umowy do końca okresu na jaki Umowa została zawarta. Powyższa opłata płatna jest w momencie utraty członkostwa.

 3. W przypadku opóźnienia w płatności opłaty członkowskiej Klient, począwszy od dnia następnego po terminie płatności, traci prawo do korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Klub. Warunkiem przywrócenia Klientowi możliwości korzystania
  z usług Klubu jest zapłata wszystkich zaległości oraz dokonanie opłaty za bieżący okres rozliczeniowy.

 4. Pracownik Klubu może odmówić Klientowi prawa korzystania z usług Klubu, wstępu
  do Klubu lub nakazać mu opuszczenie Klubu w przypadkach wskazanych w Reg
  ulaminie. W takim przypadku Klient traci prawo do korzystania z usług i pozbawiony jest roszczenia względem Klubu o świadczenie usług za czas, w których Klient z uwagi
  na powyższe utracił prawo do korzystania z nich.


§ 3. Okres obowiązywania umowy

 1. Umowa zostaje na czas określony tj. 12 - miesięcy i obowiązuje od dnia jej podpisania.

 2. Utrata członkostwa (rozwiązanie umowy) następuje:

 1. z upływem czasu na jaki została zawarta Umowa zgodnie z ust. 1 powyżej;

 2. w wyniku złożenia w formie pisemnej rezygnacji przez Klienta z tym zastrzeżeniem,
  Klient jest obowiązany uiścić Klubowi część opłat członkowskich odpowiadających dotychczasowym czynnościom Klubu, a jeżeli rozwiązanie Umowy nastąpiło
  bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę, w wysokości 60% sumy opłat, liczonych od ceny regularnej brutto karnetu, należnych proporcjonalnie za okres
  od dnia rozwiązania Umowy do końca okresu na jaki Umowa została zawarta. Powyższa opłata płatna jest w momencie złożenia rezygnacji, o której mowa
  w niniejszym punkcie;

 3. zgodnie z treścią § 2 ust. 10 Umowy;

 4. ze skutkiem natychmiastowym (bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia), w przypadku, gdy Klient uporczywie lub rażąco narusza postanowienia Regulaminu
  lub Umowy.


§ 4. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Klub.

 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia wykonanie umowy.

 3. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 4. Powierzone dane osobowe, przetwarzane są w celu zawierania umowy i realizacji usług oferowanych w klubie przez Administratora danych osobowych, a także (po wyrażeniu
  na to zgody przez Klienta) również w celach marketingowych oraz w celu umożl
  iwienia komunikacji z Klientem przy wykorzystaniu informacji podanych w formularzu zamówienia lub w formularzu umowy.

 5. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

 6. Klient ma prawo żądać od Klubu dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez Klub danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


§ 5. Przepisy końcowe

 1. Ewentualne spory pomiędzy Klientem, a Klubem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

 2. Klient nie ma prawa do przeniesienia wierzytelności i praw z tytułu wykonywania umowy na osoby trzecie bez zgody Klubu.

 3. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część - Regulamin Klubu Fit Forma;

 4. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
  ze stron.